Etisk och socialt ansvarsfull produktion

JYSK arbetar dedikerat för att säkra respekten för grundläggande arbetstagarrättigheter och vi förväntar oss att våra leverantörer tar frågan på samma allvar..   

JYSKs produkter tillverkas på många olika platser i världen – också i så kallade högriskländer där det konstaterats att det finns större risk för att grundläggande rättigheter i arbetslivet, så som de beskrivs i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet, kränks.  

Som ett led i vårt arbete att säkra grundläggande rättigheter för de som arbetar hos våra leverantörer blev JYSK, som ett av de första företagen i Danmark, medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) (LÄNK: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci) 2006.

Som medlem av amfori BSCI har JYSK anslutit sig till en gemensam uppförandekod. Med andra ord en gemensam uppsättning regler och specifika krav för villkoren på de fabriker där JYSKs produkter tillverkas.

Amorfi BSCI uppförandekod bygger på internationella konventioner som tillexempel FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer och Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen.

Amfori BSCI Code of Conduct består av elva principer för ett etiskt och socialt ansvarsfullt sätt att bedriva handel. Bland annat är barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och korruption förbjudet. Krav ställs också på säkerhet, rimliga arbetstider och att de anställda på fabrikerna ska ha rätt att vara fackligt organiserade.

Alla producenter, som tillverkar produkter för JYSK, måste acceptera och följa vår uppförandekod för leverantörer där Amfori BSCI:s elva principer ingår.

Dialog och engagemang är vägen framåt

Ständiga förbättringar är kärnan i amfori BSCI och hos JYSK tror vi att dialog och involvering är vägen framåt när det gäller att förbättra sociala förhållanden.

Det löpande dagliga ansvaret att säkra att våra leverantörer och producenter följer vår uppförandekod, inklusive mänskliga rättigheter för arbetare ligger hos JYSKs efterlevnads och kvalitetsavdelning där en person är ansvarig för BSCI.

JYSK kräver att producenter och leverantörer genomgår kontroller och den BSCI-ansvarige har ansvar att se till att dessa genomförs.

En opartisk tredje part, som har godkänts av amfori BSCI, kontrollerar producenterna fortlöpande och säkerställer att fabriken efterlever de elva principerna. Om det finns några avvikelser informeras amfori BSCI och de företag som köper varor från fabriken så att de i samarbete med fabriken kan hitta en lösning.

Om överträdelsen är allvarlig, blir ett så kallat nolltoleransprotokoll upprättat och en lösning måste hittas omedelbart. En åtgärdsgrupp bildas för att göra en plan för de åtgärder som behövs snarast. Om ett nolltoleransfall uppstår kommer efterlevnads- och kvalitetsdirektören för JYSK att kopplas in omedelbart och Inköpsavdelningen kommer att informeras.

Om det finns några avvikelser från vår leverantörskod på en fabrik föredrar vi att fortsätta arbeta med producenten för att säkerställa att förbättringar görs. Om vi helt avslutar samarbetet och vänder problemen ryggen kommer förändring aldrig att ske. Det är dock avgörande för det framtida samarbetet att vi upplever förbättringar på fabriken. Om inte måste vi avsluta samarbetet.

Vårt medlemskap med Amfori BSCI möjliggör en anmälningsmekanism för våra affärspartners. Amfori BSCI:s externa anmälningsmekanism tillhandahåller en plattform för individer eller organisationer att skicka in anmälningar om upplevda eller verkliga fall av felaktig eller orättvis behandling. Läs mer eller skicka in ett klagomål här.

 

Etisk Handel Danmark

JYSK är medlem i Etisk Handel Danmark, som är ett initiativ med flera intressenter. Det förenar näringslivet, arbetarrörelsen och sociala organisationer. Syftet med initiativet är att uppmuntra aktörer att arbeta tillsammans för etisk handel och att hitta konstruktiva lösningar på de utmaningar som danska företag står inför med sina leverantörer i utvecklingsländerna och de nya tillväxtekonomierna.