Etisk och socialt ansvarsfull produktion

JYSKs produkter tillverkas på många olika platser i världen och vi ställer strikta krav på våra leverantörer. Som en del av vårt arbete för att säkerställa etisk och socialt ansvarsfull produktion blev JYSK 2006 medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI).
Som medlem av amfori BSCI har JYSK anslutit sig till en gemensam uppförandekod, en gemensam uppsättning regler och specifika krav för villkoren på de fabriker där JYSKs produkter tillverkas.
Amfori BSCI Code of Conduct består av elva principer för ett etiskt och socialt ansvarsfullt sätt att göra affärer. Bland annat är barnarbete, tvångsarbete och korruption förbjudet. Krav ställs också på arbetsmiljö, anständiga arbetstider och att de anställda på fabrikerna ska ha rätt att vara fackligt organiserade. Det krävs också att leverantören har ett miljöarbete.
Alla producenter, som tillverkar produkter för JYSK, måste acceptera och följa vår uppförandekod för leverantörer där Amfori BSCI:s elva principer ingår.

 

Dialog och engagemang är vägen framåt


Pågående förbättringar är kärnan i amfori BSCI och hos JYSK tror vi att dialog och engagemang är vägen framåt när det gäller att förbättra de sociala förhållandena.
En opartisk tredje part, som har godkänts av amfori BSCI, kontrollerar producenterna fortlöpande och här säkerställs hur bra fabriken är att uppfylla de elva principerna. Om det finns några avvikelser informeras amfori BSCI och de företag som köper varor från fabriken så att de i samarbete med fabriken kan hitta en lösning. Om överträdelsen är allvarlig, blir ett så kallat nolltoleransprotokoll upprättat och en lösning måste hittas omedelbart.
Om det finns några avvikelser från vår leverantörskod på en fabrik föredrar vi att fortsätta arbeta med producenten för att säkerställa att förbättringar görs. Om vi helt avslutar samarbetet och vänder ryggen åt problemen kommer förändringen aldrig att ske. Det är dock avgörande för det framtida samarbetet att vi upplever förbättringar på fabriken. Om detta inte är fallet måste samarbetet upphöra.
Läs mer om JYSKs arbete med amfori BSCI på JYSKs nyhetsmedia online, GOJYSK.com.

 


The Danish Ethical Trading Initiative 

JYSK är medlem i The Danish Ethical Trading Initiative, som är ett initiativ med flera intressenter. Det förenar näringslivet, arbetarrörelsen och sociala organisationer. Syftet med initiativet är att uppmuntra aktörer att arbeta tillsammans för etisk handel och att hitta konstruktiva lösningar på de utmaningar som danska företag står inför med sina leverantörer i utvecklingsländerna och de nya tillväxtekonomierna.